The problem of influences on the monumental art of the Ukrainian-American artist S. Hordynskyi

Khrystyna Berehovska, Olga Tarasenko, Khrystyna Nahorniak, Anastasiia Pavlyshyn, Karina Davydova

81-94

Interpretive Content of a Musical Work: The Performing Aspect

Olga Solomonova, Olha Ohanezova-Hryhorenko, Viola Demydova, Yurii Kuchurivskyi, Volodymyr Bordonyuk

125-138

Semantic aspects of musical language

Olena Y. Vereshchahina-Biliavska, Irina V. Mazur, Olesia V. Cherkashyna, Olena Р. Burska, Tetiana D. Hrinchenko

139-151